All Mid-Atlantic Rowing Conference Selections

Rower                 Year
Melissa Brotschul     (Varsity)           2009
Rebecca Weast     (Varsity)           2009
Alex Merrick     (Varsity)           2010
Kate Emert     (Varsity)           2010
Haley Post     (Novice)           2010
Brittany George     (Varsity)           2011
Haley Post     (Varsity)           2011
Maggie Provencher     (Novice)           2011
Allison Ercolano     (Varsity)           2012
Maggie Provencher     (Varsity)           2012
Molly Hack     (Novice)           2012
Maggie Provencher     (Varsity)           2013
Allison Hoffmann     (Varsity)           2013
Carolina Giraldo     (Novice)           2013
Natalie Guzikowski     (Varsity)           2014
Carolina Giraldo     (Varsity)           2014
Sarah Nelson     (Novice)           2014
Amalia Hack     (Varsity)           2015
Katherine Cousart     (Varsity)           2015
Jamie Davidow     (Novice)           2015
Katherine Cousart     (Varsity)           2016
Teresa Chappell     (Varsity)           2016
Erin Smith     (Novice)           2016
Kathryn Benedetto     (Varsity)           2017
Sarah Nelson     (Varsity)           2017
Paige Alexander     (Novice)           2017
Teresa Chappell     (Varsity)           2018
Leah Issokson     (Varsity)           2018
Liz Brodie     (Novice)           2018
Katie Benham     (Varsity)           2019
Margaret Stoner     (Varsity)           2019
Emily Briggs     (Novice)           2019
Katie Benham     (Varsity)           2020
Liz Brodie      (Varsity)           2020
Caroline Krueger     (Novice)           2020
Liz Brodie     (Varsity)           2021
Kelly Minard     (Varsity)           2021
Sofia Soderberg     (Novice)           2021
Maddie Messer     (Varsity)           2022
Lucy Brancazio     (Varsity)           2022
Olivia Brick     (Novice)           2022